??NG H? ROLEX

??ng h? Rolex ???c ch? tác t? các nguyên li?u t?t nh?t và l?p ráp t? m? ??n t?ng chi ti?t. M?i chi ti?t ???c thi?t k?, phát tri?n và s?n xu?t n?i b? v?i tiêu chu?n chính xác nh?t.

T?T C? CáC LO?I ??NG H? ROLEX

Khám phá b? s?u t?p ??ng h? uy tín, ?? chính xác v??t tr?i c?a Rolex.

DAY-DATE

SKY-DWELLER

DATEJUST

LADY-DATEJUST

PEARLMASTER

OYSTER PERPETUAL

AIR-KING

COSMOGRAPH DAYTONA

SUBMARINER

SEA-DWELLER

GMT-MASTER II

YATCH-MASTER

EXPLORER

MILGAUSS

CELLINI

??ng h? m?i 2019

YACHT-MASTER 42

SEA-DWELLER

GMT-MASTER II

DAY-DATE 36

DATEJUST 36

DATEJUST 31

C?u hình Rolex c?a b?n

Rolex cung c?p m?t lo?t các m?u khác nhau, t? ??ng h? chuyên d?ng ??n c? ?i?n cho phù h?p v?i b?t k? c? tay nào. Khám phá b? s?u t?p Rolex b?ng cách ch?n m?u, ch?t li?u, vành ??ng h?, m?t s? và day ?eo yêu thích c?a b?n ?? tìm ki?m chi?c ??ng h? ???c dành cho b?n.

Thi?t l?p c?u hình

??nh v? c?a hàng

Khám phá Rolex

T?i Rolex, chúng t?i tin vào duy trì cam k?t dài h?n ??i v?i các cá nhan, t? ch?c, s? ki?n và t? ch?c ??c bi?t trong các l?nh v?c khác nhau nh? thám hi?m, ngh? thu?t, v?n hóa, khoa h?c, giáo d?c và ch? tác ??ng h?.

M?i chi?c Rolex ??u k? m?t cau chuy?n

ED VIESTURS

Ch? tác ??ng h?

CH?T LI?U

Rolex.org

???C T?O RA ?? TR??NG T?N